Mixed Doubles Movie Release date, Cast and Trailer

I adore plugins, because they are adorable!, Meet this awesome plug-in., Mixed Doubles, To get revenge on her ex-boyfriend and to help revive her late mother’s tennis table club, a table tennis prodigy decides to take part in a mixed doubles table tennis tournament., To get revenge on her ex-boyfriend and to help revive her late mother’s tennis table club, a table tennis prodigy decides to take part in a mixed doubles table tennis tournament., , ,Comedy,Romance

Mixed Doubles Movie Release date, Cast and Trailer

Mixed Doubles Details With Table

Movie name Mixed Doubles
Production TOHO
Release Date 2017-10-21
Cast
 • Tamako Tomita: Yui Aragaki
 • Hisashi Hagiwara: Eita Nagayama
 • Yayoi Yoshioka: Ryoko Hirosue
 • Akihiko Ejima: Koji Seto
 • Airi Ogasawara: Mei Nagano
 • Yuma Sasaki: Hayato Sano
 • Cho: Hiroyuki Morisaki
 • Yo: Yu Aoi
 • Seiko Sano: Sayaka Yamaguchi
 • Fuko Sato: Anne Nakamura
 • Shiori Sano: Rinka Kumada
 • …: Yuu Kamio
 • …: Yusuke Hirayama
 • Ishihara: Tsukasa Saitô
 • …: Hinako Sano
 • Takeru Gotoda: Fuku Suzuki
 • Nanami Hidaka: Kanon Tani
 • Tamako Tomita (young): Kokoro Hirasawa
 • Hanako Tomita: Yoko Maki
 • Seiichiro Yamashita: Kotaro Yoshida
 • …: Kimiko Ikegami
 • Jane Esmeralda: Katsuhisa Namase
 • Mika Ochiai: Misako Tanaka
 • Motonobu Ochiai: Kenichi Endo
 • Tatsuro Tomita: Fumiyo Kohinata
 • …: Jun Mizutani
 • …: Kasumi Ishikawa
 • …: Mima Ito
 • …: Maharu Yoshimura
 • …: Yui Hamamoto
 • …: Yuto Kizukuri
Rating 6.719
Genres Comedy,Romance
Language ja
Countries Japan

Mixed Doubles Movie Trailer


Mixed Doubles Movie All Details List

  • Movie name: Mixed Doubles
  • Mixed Doubles Release Date: 2017-10-21
  • Mixed Doubles Production: TOHO
  • Mixed Doubles Cast Name:
   • Tamako Tomita: Yui Aragaki
   • Hisashi Hagiwara: Eita Nagayama
   • Yayoi Yoshioka: Ryoko Hirosue
   • Akihiko Ejima: Koji Seto
   • Airi Ogasawara: Mei Nagano
   • Yuma Sasaki: Hayato Sano
   • Cho: Hiroyuki Morisaki
   • Yo: Yu Aoi
   • Seiko Sano: Sayaka Yamaguchi
   • Fuko Sato: Anne Nakamura
   • Shiori Sano: Rinka Kumada
   • …: Yuu Kamio
   • …: Yusuke Hirayama
   • Ishihara: Tsukasa Saitô
   • …: Hinako Sano
   • Takeru Gotoda: Fuku Suzuki
   • Nanami Hidaka: Kanon Tani
   • Tamako Tomita (young): Kokoro Hirasawa
   • Hanako Tomita: Yoko Maki
   • Seiichiro Yamashita: Kotaro Yoshida
   • …: Kimiko Ikegami
   • Jane Esmeralda: Katsuhisa Namase
   • Mika Ochiai: Misako Tanaka
   • Motonobu Ochiai: Kenichi Endo
   • Tatsuro Tomita: Fumiyo Kohinata
   • …: Jun Mizutani
   • …: Kasumi Ishikawa
   • …: Mima Ito
   • …: Maharu Yoshimura
   • …: Yui Hamamoto
   • …: Yuto Kizukuri
  • Mixed Doubles Genres: Comedy,Romance
  • Mixed Doubles Language: ja
  • Countries: Japan
,Comedy,Romance I hope now you have complete information about Mixed Doubles Movie Release date, cast, and Trailer, then do share this post with your friends on social media.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top